For Lease, San Diego

Address: 4151 El Cajon Blvd
City/State: San Diego, CA 92105 
Listing Status: For Lease
Property Type: Retail